Home » contact » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Trendy-G-online.

 

Definities Trendy-G-online gevestigd te Eindhoven onder KvK 74437453
Klant: degene met wie Trendy-G-online een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Trendy-G-online en de klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten namens Trendy-G-online
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
Alle prijzen die Trendy-G-online hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Trendy-G-online prijzen zijn altijd exclusief BTW)
Alle prijzen op die Trendy-G-online hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan Trendy-G-online te alle tijden wijzigen.
Verhogen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Trendy-G-online niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoel in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
het product niet gebruikt is.
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat gemaakt is of aangepast.

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
- op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via: trendygonline@gmail.com
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Trendy-G-online , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
De kosten voor retourneren zijn geheel voor de consument.
Ruilen in onder geen beding mogelijk.


Eigendomsvoorbehoud

Trendy-G-online blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Trendy-G-online op grond van wat voor met Trendy-G-online gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Trendy-G-online zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
Indien Trendy-G-online een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Trendy-G-online het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Trendy-G-online , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant gegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Trendy-G-online het recht om zijn verplichting op te schorten tot dat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betalingen is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Trendy-G-online kan tegenwerpen.


Levertijd

De door Trendy-G-online opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinden of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Trendy-G-online .
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Trendy-G-online niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verpakking en verzending

indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Trendy-G-online niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden bij Trendy-G-online , bij gebreke waarvan Trendy-G-online niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Klachten

De klant dient een door Trendy-G-online geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Consumenten dienen Trendy-G-online uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Trendy-G-online in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen de partijen
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Trendy-G-online gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dat zijn overeengekomen,


Ingebrekenstelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Trendy-G-online .
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Trendy-G-online ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Trendy-G-online een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hem hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Trendy-G-online verschuldigd zijn.

 

Overmacht

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Trendy-G-online 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichten opgeschort totdat Trendy-G-online er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Trendy-G-online is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid. 

Klachten formulier.